۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
معرفی بخش اکوکاردیوگرافی قلب
کلینیک فوق تخصصی آنکولوژی صالحین
دیابت در کودکان
روش های صحیح شیردهی
معرفی واحد آموزش و پیگیری بیمار
معرفی بخش پیوند مغز استخوان مرکز فوق تخصصی آموزشی درمانی افضلی پور کرمان
خیرین سلامت
مراقبت های پگ گذاری
بیماری هموفیلی
مراقبت از نوزاد نارس
مراقبت آغوشی از نوزاد
معرفی خدمات ERCP
کیست هیداتیک
سنگ صفرا
راه اندازی عمل های پیشرفته کولورکتال در مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
تعبیه چست تیوب و مراقبت های پرستاری آن
معرفی دستگاه سی تی آنژیوگرافی قلب مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
ترویج تغذیه با شیر مادر
معرفی خدمات کلینیک پوست
بیماری CF و اهدای دستگاه نبولایزر