۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ خرداد  

معرفی واحد واکسیناسیون

 

 

سرپرستار: خانم شیرین تقی زاده،کارشناس مامایی 

خانم میرحسینی،کارشناس مامایی

 

واحد واکسیناسیون در طبقه اول بیمارستان، ضلع شرقی بیمارستان بین بخش جراحی عمومی و بخش های داخلی و گوارش، تقریبا رو بروی سانتر زنان و مامایی واقع شده است .یک اتاق محوطه اصلی انجام واکسیناسیون و یک انبار کوچک که با پارتیشن MDF   از راهروی بخش جراحی مجزا شده است.

 

شایان ذکراست این واحد تحت نظارت پزشک بعنوان رییس بخش نبوده ومستقیما طبق دستورالعملها و نظارت مرکز بهداشت شهرستان –واحد پیشگیری- ارائه خدمت مینماید.البته در تکمیل تجهیزات وترالی اورژانس طبق چک لیست وسایل وتجهیزات مورد نیاز احیا نوزاد که ازدفتربهبود کیفیت مرکز به این واحد ارجاع شده است از نظرات استاد گرامی جناب اقای دکتر نیک نفس،بهره گرفته شده است.

 

طیف گیرندگان خدمت:

-نوزادان متولد شده دربیمارستان

-نوزادان متولد شده درمنزل با نامه معرفی از مامای شاهد زایمان

-پرسنل جدیدالورود:دانشجویان:پرسنلی که تیترپایین انتی ابادی هپاتیت –زیر 10- دارند وشرایط تزریق واکسن کزاز دارند.

-مراجعین خارج از بیمارستان که شرایط تزریق واکسن کزاز و هپاتیت دارند.

-تزریق واکسن انفلوا نزا به پرسنل و بیماران پیوندی 

- تزریق واکسن کرونا به پرسنل

 

وظایف بعد از انجام واکسیناسیون

- بررسی وکنترل نوزاد وحضور دربالین تا حصول اطمینان از stable بودن وضعیت نوزاد

- اموزش به همراهی نوزاد در مورد لزوم انجام غربالگری تیرویید وسنجش شنوایی در زمان تعیین شده

- انجام حمايت هاي عاطفی از نوزاد و همراه

-برخورد منطقی ومناسب با استرس ایجاد شده در برخی همراهیان

-تاکید همیشگی به  حسن برخورد وخویشتن داری در مواجهه با مراجعین

 

 

شماره تماس: 31328295