۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

                                               

                     مسئول واحد توسعه مطالعات و آموزش پزشکی   

                                     دکتر مریم کوهستانی پاریزی 

                                       متخصص جراحی عمومی 

  

 

 

 

 

                                                             

                     کارشناس دفتر توسعه مطالعات و آموزش پزشکی 

                                              افسانه امامی پور 

                                              کارشناس آموزش