۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن
پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار(HSOPSC)

هدف:سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در ابعاد مختلف ( تناوب گزارش دهی رخدادها،درک کلی از ایمنی بیمار ،انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار،یادگیری سازمانی ،کار تیمی درون واحدهای ،باز بودن مجاری ارتباطی، ارتباطات و ارائه ی بازخورد در مورد خطاها ،پاسخ غیر تنبیهی در قبال رویداد خطا ،مسائل مربوط به کارکنان ،حمایت مدیریت از ایمنی بیمار،کار تیمی مابین واحد های سازمانی ،تبادل و انتقال اطلاعات )

نام و نام خانوادگی : :
سن : : 

                                                                    

                                                                      

                                                                         

پست سازمانی: :
سابقه کار: :                                                     

                                                                       

                                                                      

                                                                         

سابقه کار در واحد فعلی: :                      

                                                     

نوع شیفت: :                              

                                                        

                                                         

                                                                 

میزان درک کلی از ایمنی ؟ :                                    

                                                                 

میزان حمایت مدیریت بیمارستان از ایمنی بیمار ؟ :      

آموزش کافی در زمینه ایمنی بیمار( مناسب بودن تعداد دوره های آموزشی)؟ :انجام بازدیدهای میدانی ایمنی بیمار؟ :در صورت بروز خطا گزارش دهی صورت می گیرد؟ :بازبودن مجاري ارتباطی جهت گزارش دهی خطا؟ :در صورت گزارش خطا مدیران از پاسخ های غیر تنبیهی استفاده می کنند؟ :نیروي انسانی بخش کافی هستند(تناسب تعداد کارکنان با حجم کار)؟ :تجهیزات بخش مناسب و کافی هستند؟ :زیر ساختار مناسب براي گزارش دهی خطا وجود دارد(فرم گزارش دهی خطا، تیم ایمنی و ...)؟ :تاثیربار کاري زیاد بر پایین آمدن کیفیت کار؟ :اطلاع رسانی مناسب در زمینه قوانین، دستور العمل ها و پروتکل ها ی ایمنی؟ :رعایت/ پیروي از قوانین، دستور العمل ها و پروتکل ها ایمنی؟ :وجود فرهنگ کار تیمی در بخش؟ :ارتباطات و همکاري مناسب درون بخشی وجود دارد؟ :ارتباطات و همکاري مناسب برون بخشی وجود دارد؟ :میزان اشتراک گذاری درس آموخته ها در زمینه ایمنی بیمار؟ :میزان بازخورد درباره خطاها؟ :انتقال و تبادل اطلاعات بیماردرتحویل و تحول درون بخشی؟ :انتقال و تبادل اطلاعات بیماردرتحویل و تحول بین بخشی؟ :تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *