۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد

ارزش های مرکز

 

ارزشهای کاری در این مرکز با عنایت و توجه به جامعه و افراد، سازمان و فرایندهای کاری به شرح ذیل  تعیین می گردند:

  1. تکریم انسان مبتنی بر فطرت الهی و احترام و رعایت ارزش های انسانی و اسلامی
  2. تلاش خیرخواهانه در راستای توجه همه جانبه به نیازهای  انسانی در ابعاد مختلف و پاسخگویی  به نیاز سلامت
  3. فعالیت  علمی و مبتنی بر شایستگی افراد به ویژه استفاده از خرد جمعی
  4. تاکید بر فرهنگ کار تیمی  و روحیه جهادی مبتنی بر اعتماد و صداقت
  5. توجه به نوآوری و خلاقیت و بهبود فرایندها