۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد

اهداف کلان

 

این مرکز  در راستای ماموریت تعریف شده و و ارایه خدمات یکپارچه سلامت دارای شش هدف اصلی زیر  جهت ارتقای سلامت جمعیت تحت پوشش  دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارجاعات منظقه آمایشی هشت می باشد :

1        آموزش و تربیت نیروی انسانی

2       پژوهش و فناوری  های سلامت

     خدمات پیشگری و اولیه

4      خدمات درمانی  و تشخیصی (سرپایی و بستری)

5     بازتوانی و تسکینی