۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد

سیاست های کلان مرکز

 

 1. رویکرد جامع به سلامت انسان و توجه به ابعاد مختلف از جمله سلامت اجتماعی و معنوی و تکریم مقام انسانی
 2. رعایت عدالت در توزیع منابع و ارائه خدمات به بخش های داخلی و خارج سازمان و ذینفعان مرتبط
 3. حفظ ایمنی و افزایش کیفیت و اثر بخشی فرایندهای کاری بالینی و غیر بالینی همگام با کاهش هزینه ها
 4. بهبود نظام آموزش و پژوهش رسالت محور در راستای بهبود فرآیندهای مرکز با تاکید بر رعایت اصول حرفه ای و حقوق بیمار
 5. تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در کلیه سطوح اعم از بالینی و غیر بالینی
 6. چابک سازی سازمانی و افزایش سرمایه اجتماعی در برقراری تعاملات و ارتباطات درونی و بیرونی سازمان
 7. تقویت نظام شایستگی، شایسته پروری مبتنی براصلاحات نظام اداری و بکارگیری نظامهای نوین مدیریتی
 8. افزایش میزان بهره وری و کارایی در منابع:
  1. منابع فیزیکی با تاکید بر آمایش خدمات و نظام آراستگی
  2. منابع انسانی با تاکید بر توانمند سازی نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی کارآمد و ارتقای کیفیت زندگی کاری  پرسنل
  3. منابع مالی از طریق تخصیص بهینه و ارتقای جایگاه حسابداری، مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
  4. منابع اطلاعاتی از طریق ایجاد شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات براساس سطح بندی با استفاده از  بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی