۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد

دیدگاه حاکم 

 

امروزه مراکز درمانی و بیمارستان ها در قبال زندگی بیماران خود در قبل و بعد از مراجعه، احساس مسئولیت می کنند و در ارتباط با سایر سطوح خدمات بهداشتی و درمانی و جامعه به عنوان هماهنگ کننده عمل می کنند. در كشور ما بيمارستان­ها تنها نقش­هاي سنتي تشخيص و درمان را ايفا مي­كنند و براي ارائه بسـياري از خدمات ارتقاء سلامت در بيمارستان­ها ساختار تعريف شده اي وجود نـدارد. برون رفت از اين وضعيت، نيازمند تفكري نو درعرصه سلامت است تا بيشترين بهره برداري از امكانات موجود براي تامين و بهبود سلامت جامعه به عمل آمده و نتايج بادوام و مطلوبي به دنبال داشته باشد. بیمارستان ها به عنوان بهترین مکان برای آموزش جامعه و پیشگیری از بیماری ها می باشند و بهترین نقطه برای تعامل با جامعه هستند که می توان آموزش های لازم برای بهبود شیوه زندگی، ارتقای سلامت، پیشگیری و تامین خدمات بازتوانی را از طریق کارکنان، بیماران و خانواده آنها به جامعه منتقل کرد. در بیانیه اتاوا سال 1986 با تغییر رویکرد به سلامت و تغییر رویکرد تشخيص و درمانى صرف به مجموعه ای سلامت محور و ارتقادهنده سلامت براین موضوع تاکید شده است.

 

 

رويكرد بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت، به عنوان ابتكاري در جهت تجلي پنجمين اولويت منشور اتاوا، با تمرکز بر در نظر گرفتن بيمارستان، به عنوان يك كل يكپارچه است. بدین معني كه سیاست ها و هر گونه اقدامات به نحوی متقابل و حمايت كننده در ايجاد فرهنگ ارتقاء سلامت سازمان تعبيه شده اند و يك كل يگانه و پويا که کلیه ابعاد سلامت يك بيمار را منطبق بر ديدگاهي جامع در قالب چارچوبي منسجم از روابط و كنشهاي متقابل اجزا ایجاد می نماید. لذا هدف بيمارستان­هاى ارتقاءدهنده سلامت تبديل يك بيمارستان از يك محل تشخيص و درمانى صرف به مكانى براى پيشگيرى از بيماری­ها و ارتقاءدهنده سلامت براى بيماران، كاركنان، مراجعين و كليه آحاد جامعه است که موجب ارتقاى عملکرد بيمارستان­ها شده و باعث گسترش حيطه نتايج و دستاوردهاى كلى می­شود و تأثيراتى نيز بر ساختارها و فرايندهاى بيمارستانى دارد.

در این راستا، دیدگاه حاکم بر مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان منطبق با رویکرد بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت می باشد.