۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۷ خرداد  

وظایف مدیریت آموزشی

 

 1. همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورا بیمارستان
 2. تهیه سند استراتژیک اهداف آموزشی بیمارستان با مشارکت تیم مدیرت آموزشی و هماهنگ با سیاست های اصلی بیمارستان
 3. شناسایی، تصویب، بازنگری و ابلاغ فرایندهای آموزشی بیمارستان
 4. بازدید مکرر از اجرای فرایندهای آموزشی
 5. نظارت براعضا هیئت علمی در امر آموزش فراگیران
 6. تنظیم و اداره کمیته های آموزشی، شرکت در جلسات، تهیه گزارشات لازم و برقراری ارتباطات بین بخشی
 7. مشارکت فعال در امراعتباربخشی و  ارزشیابی آموزشی بیمارستان
 8. تلاش جهت رفع موانع و مشکلات آموزشی – رفاهی اعضا هیات علمی وفراگیران
 9. نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی (ژورنال کلاب، کنفرانس و ...) و ارائه گزارش های لازم به معاون آموزشی بیمارستان
 10. اطلاع رسانی برنامه های آموزشی درمانی بخش به نحو مناسب
 11. برگزاری جلسه توجیهی جهت فراگیران پزشکی و غیرپزشکی دربدو ورود جهت آشنایی با نحوه آموزش ومقررات بخش
 12.   تهیه عنوانهای پژوهشی با توجه به مشکلات مطروحه در بخشهای آموزشی و درمانی .
 13. مشاوره و هدایت اعضای هیئت علمی در اجرای روش های نوین آموزشی
 14. ارائه پیشنهاد جهت ارتقاء سطح آموزشی بیمارستان
 15. گزارش کلیه کنفرانس ها و برنامه های آموزشی گروه یا بین گروهی
 16.  همکاری با معاونت آموزشی در جهت برگزاری سمینارها و کارگاه های علمی وتخصصی
 17.  بررسی وضعیت فعلی آموزش بالینی و تبیین نقاط قوت و ضعف آن