۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد  
 

 دکتر احمد انحصاری

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن 31328456 

 


 

 

 دکتر فرزاد طهماسبی

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن 31328456 

 


 

 دکتر سریرناظمی

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن 31328456

 

 


 

 
 

 دکتر رعنا افتخار واقفی

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن  31328456 

 


 

 

 دکتر پریا سلطانی نژاد

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن  31328456 

 


 

 

 دکتر رامیتا شهابی فر 

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن  31328456 


 

 دکتر محمدرضا کاشانی

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن  31328456 

 


 

 

 دکتر منوچهر خاتمی

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن 31328456