۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۰ خرداد   

 

 

 دکتر احمد انحصاری 

 

   - رئیس بخش تصویربرداری

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن   31328456

   

 

 
 

 

 


 فرزاد خالصی 

 

   - مسئول بخش تصویربرداری

   - لیسانس رادیولوژی

   

 

   تلفن   31328455

   

 

 


 معصومه برازوان

 

   - جانشین مسئول بخش تصویربرداری

   - مسئول فیزیک بهداشت

   - لیسانس رادیولوژی

   

 

   تلفن   31328455