۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد  

بازگشت به کار کلیه شاغلین مبتلا یا مشکوک به کویید - 19 پس از قطع علائم و اتمام دوران بیماری زایی، با تایید پزشکان متخصص عفونی و تکمیل فرم های خوداظهاری و بازگشت به کار در این مرکز توسط واحد بهداشت حرفه ای انجام می گیرد.

 

 

 دانلود فرم بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به کویید -19  

 دانلود فرم خود اظهاری بازگشت به کار شاغلین با سابقه ابتلا به کویید - 19