۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۲۳ مرداد   

                                                                                                                                                                                                 داخلی ریه

 

الهام رحیمی نژاد

 

          

   - سرپرستار بخش داخلی ریه

   - کارشناس ارشد مراقبت های ویژه

   تلفن  31328238 و 31328239

 

 


 

        آندوسکپی

 

 

 

 عصمت امیری

   - سرپرستار بخش آندوسکپی

   - کارشناس ارشد مراقبت های ویژه

   تلفن31328232 و 31328233

 

 

 

 


 

     ICU جنرال1

 
 

 فاطمه بختیاری

   - سرپرستار ICU جنرال1

   - لیسانس پرستاری

   تلفن31328260 و 31328261

 


                                                                                               

  داخلی جنرال 2

 

 

 رقیه مسجدی

   - سرپرستار داخلی جنرال 2

   - لیسانس پرستاری

   تلفن31328134

 

 


 

 
 دیالیز
 
 

 نصرت عباسی

   - سرپرستار بخش دیالیز

   - لیسانس پرستاری

   تلفن  31328277 


 

 
غدد
 
 

 بتول مومنی

   - سرپرستار بخش غدد

   - لیسانس پرستاری

   تلفن  31328220 


 

هماتوانکولوژی   

 

 

 صدیقه السادات موسوی

   - سرپرستار بخش هماتولوژی

   - فوق لیسانس پرستاری

   تلفن  31328100 و 31328101 


 

 اطفال یک 

 

 

فاطمه جعفرزاده

 

   - سرپرستار بخش اطفال یک

   - فوق لیسانس پرستاری

   تلفن  31328275 و 31328276

 

 


 

                             

 اورژانس اطفال

 

 

 طاهره دهقانی

   - سرپرستار اورژانس اطفال

   - لیسانس پرستاری

   تلفن 31328250

 

 

 

                                                                                                                       


 

 

CCU

 صدیقه پورمقرری 

   - سرپرستار بخش CCU 

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328230 و 31328231

 

 


                              

 پست پارتوم 


 

 مهدیه مقدسی

   - سرپرستار بخش پست پارتوم

   - فوق لیسانس مشاوره در مامایی

   تلفن   31328282 و 31328284

 


 

       

ناباروری

 

 

فریده اعظم پور افشار

   - سرپرستار بخش ناباروری

   - لیسانس پرستاری

   تلفن  31328280 و 31328281

 

 


 

جراحی زنان

 

 شهلا حسین زاده

 

   - سرپرستار بخش جراحی زنان

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328213

 

 

 


 

 

هموفیلی

 زهرا جعفری

   - سرپرستار بخش هموفیلی

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328203

 

 

 

جراحی

زهرا میرشکاری

 

   - سرپرستار بخش جراحی

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328285 و 31328286

 

 


 

پیوند کلیه

 

مهدیه حق پرست

 

   - سرپرستار بخش پیوند کلیه

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328140 و 31328141

 

 

 


 

کلینیک آنکولوژی اطفال

 

زهرا آخوندزاده

 

   - سرپرستار کلینیک آنکولوژی اطفال

   - لیسانس پرستاری

   تلفن 31328486  

 

 


 

ICU اطفال 2


 

محسن قاسمی

   - سرپرستار بخش ICU اطفال 2

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328180 و 31328179

 
 

 

آنکولوژی اطفال

زهرا تهامی پور زرندی

   - سرپرستار بخش آنکولوژی اطفال

   - لیسانس پرستاری 

   تلفن   31328290 و 31328291

 


 

گوارش

 

 ناهید زینلی کرمانی

 

   - سرپرستار بخش گوارش

   - لیسانس پرستاری

   

   تلفن   31328232

 

 

 

داخلی جنرال 1

 حکیمه خواجویی

   - سرپرستار بخش داخلی جنرال 1

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328218 و 31328191

 

 


 

 

عفونی1

فهیمه کریمی

   - سرپرستار بخش عفونی 

   - لیسانس پرستاری

   تلفن 31328345

 

 


 

روان تنی

 نغمه اسماعیلی

   - سرپرستار بخش روان تنی

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328310

 

 

 

نوزادان 2

 

آزیتا ترک پور

 

   - سرپرستار بخش نوزادان دو 

   - فوق لیسانس پرستاری

   تلفن   31328228 و 31328229 و 31328475

 

 

 

 

اتاق عمل

 

مهری خراسانی

   - سرپرستار اتاق عمل

   - لیسانس پرستاری 

   تلفن   31328436 و 31328442 

 

 

 

 

پیوند کبد

 

 معصومه سالاری

 

   - سرپرستار بخش پیوند کبد 

   - لیسانس پرستاری

   تلفن 31328202

 

 


 

پیوند مغز استخوان

 

 مهناز حضرتی

 

   - سرپرستار بخش پیوند مغز استخوان

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328126 و 31328127

 

 

 

 

اطفال دو

 

 عذرا باهوش

   - سرپرستار بخش اطفال دو

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328278 و 31328279

 

 


 

 

پره ناتال

 

  فاطمه شجاعی

   - سرپرستار بخش پره ناتال

   - لیسانس مامایی

 

   تلفن   31328222


 

 

کلینیک داخلی و زنان

 

سعیده الهی

 

   - سرپرستارکلینیک داخلی و زنان

   - لیسانس پرستاری

   تلفن 31328432

 

 

 

 


 

اکو

 

 زهرا نکوئی

 

   - سرپرستاراکو

   - لیسانس پرستاری

   تلفن     31328000

 

 

 


 

 

برونکوسکپی

 

 مریم محسنی

 

   - سرپرستار بخش برونکوسکپی

   - لیسانس پرستاری

   تلفن31328224 و 31328225

 

 


 

 

واکسیناسیون

 

شیرین تقی زاده

 

   - واکسیناسیون

   - فوق لیسانس پرستاری

   تلفن31328232 و 31328233

 

 

 

 


 

 

CSR
 
 

 لیلا ملک آبادی

 

   - سرپرستار CSR

   - لیسانس پرستاری

   تلفن31328260 و 31328261

 

 

 

 

 

 


 

ICUجنرال2
 

 دلارام دهقانی

 

   - سرپرستار بخش ICUجنرال2

   - لیسانس پرستاری

   تلفن  31328220 

 

 


 

 

طب اورژانس

معصومه انجم شعاع

 

   - سرپرستار بخش طب اورژانس

   - فوق لیسانس پرستاری

   تلفن  31328275 و 31328276

 

 


   ICUجراحی

 

 

 شیما کاظمی

 

   - سرپرستار ICUجراحی

   - لیسانس پرستاری

   تلفن 31328250

 

 


 

کلینیک آنکولوژی

 

اکرم علی نژاد

 

   - سرپرستار کلینیک آنکولوژی 

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328230 و 31328231

 

 


 

ICU مسمومیت

 

 محبوبه باقری

 

   - سرپرستار بخشICU مسمومیت

   - فوق لیسانس مشاوره در مامایی

   تلفن   31328282 و 31328284

 

 

 


 

 

ICUاطفال 1

 

زهره عسکرپور

 

   - سرپرستار بخش ICUاطفال 1

   - لیسانس پرستاری

   تلفن  31328280 و 31328281

 

 

 

 


 

 

 

 

بلوک زایمان

 

طیبه قلعه خانی

 

   - سرپرستار بخش بلوک زایمان

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328285 و 31328286

 

 

 


اورژانس زنان

 

 

اعظم هادی راد

 

   - سرپرستار بخش اورژانس زنان

   - لیسانس مامایی

   تلفن 31328486  

 

 

 

 

پوست

 

الهام پوراکبری

 

   - سرپرستار بخش پوست

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328180 و 31328179

 
 
 

 

آنکولوژی بزرگسال

 

فاطمه جعفری

 

   - سرپرستار آنکولوژی بزرگسال

   - لیسانس پرستاری 

   تلفن   31328290 و 31328291

 

 

 


 

نوزادان یک

 

 
               

عصمت چناریان

                    
 

سرپرستار بخش نوزادان یک

-لیسانس پرستاری

-تلفن31328198

 

 


 

 

عفونی2

 

 

زکیه فرمیتنی

                 

سرپرستار بخش عفونی2

-لیسانس پرستاری

تلفن31328105