۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۳ فروردين   

طاهره سیستانی

   - سرپرستار بخش داخلی ریه

   - لیسانس پرستاری

   تلفن  31328238 و 31328239


 

 عصمت امیری

   - سرپرستار بخش گوارش

   - فوق لیسانس پرستاری

   تلفن31328232 و 31328233

 

 

 

 


 

 

 فاطمه بختیاری

   - سرپرستار ICU جنرال

   - لیسانس پرستاری

   تلفن31328260 و 31328261

 


 

 رقیه مسجدی

   - سرپرستار داخلی جنرال 2

   - لیسانس پرستاری

   تلفن31328134

 

 


 

 

 مریم زمزم

   - سرپرستار بخش دیالیز

   - لیسانس پرستاری

   تلفن  31328277 


 

 

 بتول مومنی

   - سرپرستار بخش طب اورژانس

   - لیسانس پرستاری

   تلفن  31328220 


 

 صدیقه السادات موسوی

   - سرپرستار بخش هماتولوژی

   - فوق لیسانس پرستاری

   تلفن  31328100 و 31328101 


 

 زهرا آخوند زاده

   - سرپرستار بخش اطفال یک

   - فوق لیسانس پرستاری

   تلفن  31328275 و 31328276


 

 

 طاهره دهقانی

   - سرپرستار اورژانس اطفال

   - لیسانس پرستاری

   تلفن 31328250


 صدیقه پورمقرری 

   - سرپرستار بخش CCU 

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328230 و 31328231

 

 


 مهدیه مقدسی

   - سرپرستار بخش مامایی

   - فوق لیسانس مشاوره در مامایی

   تلفن   31328282 و 31328284

 


 

فریده اعظم پور افشار

   - سرپرستار بخش عفونی یک

   - لیسانس پرستاری

   تلفن  31328280 و 31328281

 

 


 فهیمه کریمی

   - سرپرستار بخش عفونی چهار

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328213

 


 زهرا جعفری

   - سرپرستار بخش هموفیلی

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328203

 

 

 مریم محسنی تکلو

   - سرپرستار بخش جراحی

   - فوق لیسانس پرستاری

   تلفن   31328285 و 31328286

 

 


 کافیه بهرام نژاد

   - سرپرستار بخش عفونی 2

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328140 و 31328141

 


 

لیلا روحی

   - سرپرستار بخش IVF

   - لیسانس مامایی

   تلفن 31328486  

 

محسن قاسمی

   - سرپرستار بخش ICU مسمومیت

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328180 و 31328179

 
 

زهرا تهامی پور زرندی

   - سرپرستار بخش آنکولوژی اطفال

   - لیسانس پرستاری 

   تلفن   31328290 و 31328291

 


 مهری خراسانی

   - سرپرستار بخش آندوسکوپی و کولونسکوپی

   - لیسانس پرستاری

   - فوق لیسانس رواشناسی

   تلفن   31328292 و 31328293

 

 

 حکیمه خواجویی

   - سرپرستار بخش داخلی جنرال 1

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328218 و 31328191

 

 


 

نجمه ایرانمنش

   - سرپرستار بخش برونوسکوپی و اکوکاردیوگرافی

   - لیسانس پرستاری

   تلفن 31328345

 

 


 نغمه اسماعیلی

   - سرپرستار بخش روان تنی

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328310

 

 

  زهرا عامری

   - سرپرستار بخش نوزادان دو و نوزادان یک

   - فوق لیسانس پرستاری

   تلفن   31328228 و 31328229 و 31328475

 

 

شهناز قاسم آبادیان

   - سرپرستار اتاق عمل

   - لیسانس پرستاری 

   تلفن   31328436 و 31328442 

 

 

 

 اکبر دریجانی

   - سرپرستار بخش پیوند کبد و کلیه

   - لیسانس پرستاری

   تلفن 31328202

 

 


 فاطمه ایران نژاد

   - سرپرستار بخش پیوند مغز استخوان

   - فوق لیسانس پرستاری داخلی جراحی

   تلفن   31328126 و 31328127

 

 

 عذرا باهوش

   - سرپرستار بخش اطفال دو

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328278 و 31328279

 

 


  فاطمه شجاعی

   - سرپرستار بخش لیبر

   - لیسانس مامایی

 

   تلفن   31328222


 

زهرا شهابی

   - سرپرستار بخش ICU کرونا 2

   - لیسانس پرستاری

   تلفن 31328432

 


 سمیه تاج الدینی

   - سرپرستار بخش عفونی شش

   - لیسانس پرستاری

   تلفن     31328000

   تلفن  31328238 و 31328239


 

 زهرا نکویی

   - سرپرستار بخش ICU کرونا یک

   - لیسانس پرستاری

   تلفن31328224 و 31328225