۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۵ مرداد   

 مهدیه مکی آبادی

 

   - سوپروایزر بالینی

   - لیسانس پرستاری 

   تلفن  31328417


 

 راحله نصیری

 

   - سوپروایزر بالینی

   - فوق لیسانس پرستاری ویژه

 

   تلفن  31328417


 

 ثریا قربانی

 

   - سوپروایزر بالینی

   - لیسانس پرستاری

 

   تلفن31328417

 


 سیما خواجویی

 

   - سوپروایزر بالینی 

   - لیسانس پرستاری

 

   تلفن   31328417

  


 مهدیه نادری نژاد

 

   - سوپروایزر بالینی

   - لیسانس پرستاری

 

   تلفن   31328417

 

 


نرگس خواجویی

 

   - سوپروایزر بالینی

   - لیسانس پرستاری

 

   تلفن   31328417

   

 


کافیه بهرام نژاد

 

   - سوپروایزر بالینی

   - لیسانس پرستاری

 

   تلفن   31328417

   

 

 ایران نژاد محمودآبادی

 

   - سوپروایزر بالینی 

   - لیسانس پرستاری

   - فوق لیسانس مدیریت خدمات بیمارستانی

 

   تلفن   31328417

  

 


طاهره سیستانی

 

   - سوپروایزر بالینی

  -  لیسانس پرستاری

 

   تلفن   31328417

 

 

زهرا رسولی

 

    - سوپروایزر بالینی

    -  لیسانس پرستاری

 

 

   تلفن   31328417

 

 

 

 

 سمیه تاج الدینی

 

   - سوپروایزر بالینی

   - لیسانس پرستاری 

   تلفن  31328417


 

 مریم شافعی

 

 

   - سوپروایزر بالینی

   -  لیسانس پرستاری 

 

   تلفن  31328417

 


 مریم حیدری نژاد

 

 

   - سوپروایزر بالینی 

   - لیسانس پرستاری

 

   تلفن   31328417

  


نسرین عسکریان

 

 

   - سوپروایزر بالینی

   - لیسانس پرستاری

 

   تلفن   31328417

 

 


فاطمه ایران نژاد

 

 

   - سوپروایزر بالینی

   - کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 

   تلفن   31328417