۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۱۴ فروردين   

 مهدیه مکی آبادی

 

   - سوپروایزر بالینی

   - لیسانس پرستاری 

   تلفن  31328417


 

 راحله نصیری

 

   - سوپروایزر بالینی

   - فوق لیسانس پرستاری ویژه

 

   تلفن  31328417


 

 ثریا قربانی

 

   - سوپروایزر بالینی

   - لیسانس پرستاری

 

   تلفن31328417

 


 سیما خواجویی

 

   - سوپروایزر بالینی 

   - لیسانس پرستاری

 

   تلفن   31328417

  


 مهدیه نادری نژاد

 

   - سوپروایزر بالینی

   - لیسانس پرستاری

 

   تلفن   31328417

 

 


نرگس خواجویی

 

   - سوپروایزر بالینی

   - لیسانس پرستاری

 

   تلفن   31328417

   

 


ناهید جمالی نژاد

 

   - سوپروایزر بالینی

   - لیسانس پرستاری

 

   تلفن   31328417

   

 

 ایران نژاد محمودآبادی

 

   - سوپروایزر بالینی 

   - لیسانس پرستاری

   - فوق لیسانس مدیریت خدمات بیمارستانی

 

   تلفن   31328417

  

 


شهرزاد شعبان پور

 

   - سوپروایزر بالینی

  -  لیسانس پرستاری

 

   تلفن   31328417

 

 

زهرا رسولی

 

    - سوپروایزر بالینی

    -  لیسانس پرستاری

 

 

   تلفن   31328417

 

 

مرمر میرحسینی

 

    - سوپروایزر بالینی

    -  لیسانس پرستاری

 

 

   تلفن   31328417