۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۴ دي   

 

1- مشارکت درتدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

2- نطارت بر روند پیشرفت برنامه های عملیاتی ایمنی  بیمارو بررسی چالش ها و موانع پیشرفت برنامه های مرتبط با ایمنی و هماهنگی با تیم مدیریت اجرایی جهت انجام اقدام اصلاحی

3-نظارت بر تدوين ، اجرا و بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار با همكاري ذينفعان

4-  همکاری درخود ارزیابی استاندارهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان

5-  طراحی و برگزاری دوره های اموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

6-  بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط کارکنان در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار با مدیران

7- شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه 

8- شرکت در بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی و باز خورد به کارکنان

9–  نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان

10- نظارت براجرای شیوه نامه وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار

11- شرکت در تحلیل ریشه ای وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار

12- نظارت بر اجرای اقدامات  اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان

13- نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم  به منظور حسن  اجرای وظایف

14- ارسال گزارش از برنامه ها و اقدامات انجام شده و در دست اقدام در فواصل زمانی منظم به ریاست بیمارستان  

سطوح پاسخگویی:  پاسخگویی به موارد مرتبط با ایمنی بیماران ، مراجعین ، کارکنان