۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۱ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۸ خرداد   

 

 

 عطیه شکریان

 

   - مسئول واحد کنترل عفونت

   

 

   تلفن   ۳۱۳۲8418