۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
نظرسنجی فراگیران

فراگیر محترم : این نظر سنجی با هدف ارتقاء امکانات آموزشی و رفاهی تنظیم شده است . لطفا با کمال دقت به سواالت پاسخ داده و نظرات تکمیلی خود را مرقوم بفرمایید .

بررسی وضعیت امکانات، تجهیزات آموزشی و رفاهی ویژه فراگیران  

 

 

"بخش بستری"
میزان تعداد و تنوع بیماران در بخش : * : *فضای آرام توام با احترام در بخش : * : *برگزاری تعداد راندهای با کیفیت مناسب : * : *فضای مناسب جهت استراحت : * : *میزان امنیت فراهم شده توسط نگهبانان : * : *درمانگاه
کیفیت امکانات آموزشی : * : *تعداد بیماران مراجعه کننده : * : *تنوع بیماران مراجعه کننده : * : *سیستم تهویه گرمایشی سرمایشی مناسب : * : *مقدار فضا و امکانات آموزشی : * : *کتابخانه
میزان به روز بودن منابع در دسترس : * : *نحوه برخورد پرسنل سایت و کتابخانه : * : *فضای سالن مطالعه : * : *در دسترس بودن منابع متناسب با نیاز شما : * : *سیستم تهویه مناسب : * : *"اتاق عمل"
میزان تنوع اعمال جراحی : * : *برخورد پرسنل اتاق عمل : * : *کیفیت تجهیزات پزشکی در دسترس : * : *فضای مناسب جهت رختکن : * : *"سلف سرویس"
میزان کیفیت غذا : : *مقدار و کمیت غذای سرو شده : * : *تنوع برنامه غذایی : * : *رعایت نکات بهداشتی – نظافتی : * : *رفتار محترمانه پرسنل : * : *"ایاب و ذهاب "
میزان دسترسی به وسایل نقلیه ویژه فراگیران مرکز : * : *نحوه برخورد نگهبانان ورودی مرکز : * : *نحوه استفاده از پارکینگ : * : *"پاویون و رختکن"
وضعیت امکانات پاویون : * : *دسترسی به رختکن ویژه خانم ها و آقایان : * : *میزان رسیدگی به موارد نظافتی و بهداشتی : * : *تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *