۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
پرسشنامه استرس شغلی OSIPOW
نام بخش : *
 
سمت شغلی : *
 
تحصیلات : *
 
سابقه کار در این شغل : *
 
تاریخ : *
 
سن : *
 
جنسیت : *

-1 از من انتظار می رود در محیط کار در زمان کم وظایف متعددی را انجام دهم. : *
-2 احساس می کنم مسئولیت های شغلی من رو به افزایش است. : *
-3 در محیط کار از من انتظار انجام کارهایی را دارند که هرگز برای آنها آموزش ندیده ام. : *
-4 من مجبورم وظایف مربوط به محیط کار را در منزل انجام دهم. : *
-5 برای انجام کار خود همه امکانات در دسترسم می باشد. : *
-6 زمان انجام کارهای من محدود می باشد. : *
-7احساس می کنم صالحیت آنچه را انجام می دهم دارم. : *
-8 دلم می خواهد کمک بیشتری داشته باشم تا بتوانم پاسخگوی انتظاراتی که در محیط کار از من می رود باشد. : *
-9شغلم ایجاب میکند کارهای مختلفی را که از اهمیت یکسان برخوردارند همزمان انجام دهم. : *
-10 از من انتظار می رود که بیشتر از حد معقول کار انجام دهم. : *
-11 احساس می کنم کار من با عالیق و مهارت های من منطبق می باشد. : *
-12 احساس می کنم که در حرفه خود همانگونه که انتظار داشتم در حال پیشرفت هستم. : *
-13 از کار خسته شده ام. : *
-14 احساس می کنم که در کار خود دارای مسئولیت کافی می باشم. : *
-15 استعداد من در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد. : *
-16 شغل من آینده خوبی دارد. : *
-17 شغل من از نظر موفقیت و مطرح بودن در جامعه مرا ارضا می کند. : *
-18 احساس می کنم توانایی های من بیش از حدی است که شغل من به آن نیاز دارد. : *
-19 در محیط کار مهارت های جدیدی را می آموزم. : *
-20 باید وظایفی را انجام دهم که پایین تر از توانایی من است. : *
-21 در مورد عملکرد خود از سوپروایزر و مسئول بازخوردهای مناسب دریافت می کنم. : *
-22 آنچه برای پیشرفت کار خود باید انجام دهم برای من روشن است. : *
-23 در محیط کار خود در مورد آنچه باید انجام دهم تردید دارم. : *
-24 وقتی با کارهای مختلف مواجه می شوم می دانم اولویت با کدام است. : *
-25 وقتی پروژه جدیدی به من محول می شود میدانم آن را از کی شروع کنم. : *
-26 سوپروایزر از من می خواهد کاری را انجام دهم که مغایر گفته اوست. : *
-27دقیقاً می دانم در محیط کارم چه رفتارهایی را از من انتظار چگونه بگذرانم. : *
-28اولویت های شغلی من برایم روشن است. : *
-29کامالً درک می کنم که مسئولم انتظار دارد وقتم را چگونه بگذرانم. : *
-30 اصولی را که بر اساس آن ارزشیابی می شوم می شناسم. : *
-31 بین آنچه مسئولم از من انتظار دارد انجام دهم و آنچه خود فکر می کنم صحیح است احساس تضاد می کنم. : *
-32 احساس می کنم بین ناهماهنگی های محل کار گرفتار شده ام. : *
-33 دستور دهندگان من بیش از یک نفر می باشند. : *
-34 می دانم در سازمان در چه جایی مناسب هستم. : *
-35 در مورد کارهایی که انجام می دهم احساس خوبی دارم. : *
-36 سوپروایزرهای من ایده های متضادی در مورد کارهایی که باید انجام دهم دارند. : *
-37 شغل من ایجاب می کند که با افرادی از گروه های مختلف حوزه های کاری کار کنم. : *
-38 در محیط کار من مشخص است چه کسی کارها را پیش می برد. : *
-39 من مسئولیت های محیط کار خود را تقسیم کرده ام. : *
-40 من اغلب با افراد سایر گروه ها یا واحدهای کاری مخالفم. : *
-41 احساس میکنم در طی روز با افراد زیادی بیش از آنچه که ترجیح می دهم در تماسم. : *
-42 من وقت کاری خود را صرف مشکالتی می کنم که دیگران برای من به وجود آورده اند. : *
-43 من مسئول رفاه رده های پایین تر از خود می باشم. : *
-44 همکاران من به من به عنوان یک رهبر می نگرند. : *
-45 من در محیط کار مسئول فعالیت های دیگران هم می باشم. : *
-46 من نگران صحت انجام کار افرادی هستم که با من کار می کنند. : *
-47 شغل من ایجاب می کند که تصمیم های مهمی را بگیرم. : *
-48 اگر در محیط کار اشتباهی از من سر بزند نتایج آن می تواند برای دیگران مضر باشد. : *
-49 من در مورد انجام مسئولیت های شغلی ام نگرانم. : *
-50 افرادی را که با آن ها کار می کنم دوست دارم. : *
-51 در محیط کار خود در معرض سر و صدای زیادی قرار دارم. : *
-52 در محیط کار خود در معرض رطوبت زیادی قرار دارم. : *
-53 در محیط کار خود در معرض گرد و خاک زیادی قرار دارم. : *
-54 در محیط کار خود در معرض حرارت زیاد یا حرارت کم قرار دارم. : *
-55 در محیط کار خود در معرض نور نامناسب قرار دارم. : *
-56 شغل من از نظر فیزیکی خطرناک است. : *
-57 برنامه کار من نامنظم است. : *
-58 در محیط کار خود در معرض بوهای ناخوشایند قرار دارم. : *
-59 در محیط کار خود در معرض مواد سمی قرار دارم. : *
-60 در کار خود منزوی هستم. : *
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *