۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار(HSOPSC)

هدف:سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در ابعاد مختلف ( تناوب گزارش دهی رخدادها،درک کلی از ایمنی بیمار ،انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار،یادگیری سازمانی ،کار تیمی درون واحدهای ،باز بودن مجاری ارتباطی، ارتباطات و ارائه ی بازخورد در مورد خطاها ،پاسخ غیر تنبیهی در قبال رویداد خطا ،مسائل مربوط به کارکنان ،حمایت مدیریت از ایمنی بیمار،کار تیمی مابین واحد های سازمانی ،تبادل و انتقال اطلاعات )

نام و نام خانوادگی :
سن :پست سازمانی :
سابقه کار :سابقه کار در واحد فعلی :نوع شیفت :میزان درک کلی از ایمنی :
میزان حمایت مدیریت بیمارستان از ایمنی بیمار ؟ :
آموزش کافی در زمینه ایمنی بیمار( مناسب بودن تعداد دوره های آموزشی)؟ :
انجام بازدیدهای میدانی ایمنی بیمار؟ :
در صورت بروز خطا گزارش دهی صورت می گیرد؟ :
بازبودن مجاري ارتباطی جهت گزارش دهی خطا؟ :
در صورت گزارش خطا مدیران از پاسخ های غیر تنبیهی استفاده می کنند؟ :
نیروي انسانی بخش کافی هستند(تناسب تعداد کارکنان با حجم کار)؟ :
تجهیزات بخش مناسب و کافی هستند؟ :
زیر ساختار مناسب براي گزارش دهی خطا وجود دارد(فرم گزارش دهی خطا، تیم ایمنی و ...)؟ :
تاثیربار کاري زیاد بر پایین آمدن کیفیت کار؟ :
اطلاع رسانی مناسب در زمینه قوانین، دستور العمل ها و پروتکل ها ی ایمنی؟ :
رعایت/ پیروي از قوانین، دستور العمل ها و پروتکل ها ایمنی؟ :
وجود فرهنگ کار تیمی در بخش؟ :
ارتباطات و همکاري مناسب درون بخشی وجود دارد؟ :
ارتباطات و همکاري مناسب برون بخشی وجود دارد؟ :
میزان اشتراک گذاری درس آموخته ها در زمینه ایمنی بیمار؟ :
میزان بازخورد درباره خطاها؟ :
انتقال و تبادل اطلاعات بیماردرتحویل و تحول درون بخشی؟ :
انتقال و تبادل اطلاعات بیماردرتحویل و تحول بین بخشی؟ :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *