۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر

سیاست های اجرایی مرکز

 

 1. رهبری و ساختار سازمانی
  1. بهبود نظام برونسپاری و پایش عملکرد
  2. استقرار نظام مدیریت بهره وری و سنجش بهره وری در ابعاد مختلف نیروی انسانی، ساختار، فرآیندها و منابع و زیرساخت ها
  3. استقرار نظام ممیزی داخلی و اعتباربخشی اموزشی، پژوهشی و درمانی
  4. توسعه فعالیت ها با تاکید بر تحقیق و توسعه و کسب تجربیات
  5. چابک سازی سازمان در پاسخگویی و در راستای رسالت مرکز به ویژه در حوادث و بحران
  6. اصلاحات ساختاری و مهندسی مشاغل براساس ساختار ادهو کراسی متناسب با نظام نوآوری
  7. تنظیم بسته نقش و ارتباطات درون بخشی و برون بخشی در کلیه بخش های بالینی و غیربالینی (مسوولیت ها و اختیارات)
  8. بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری به صورت یک نظام یکپارچه سیاستگذاری، برنامه ریزی و گسترش ایجاد ساختار ماتریسی متناسب با چارت سازمانی مرکز
  9. نیروی انسانی
   1. استقرار نظام شایسته سالاری (شایسته خواهی، شایسته یابی، شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته گماری)
   2. توانمندسازی پرسنل در خصوص افزایش مهارت های بهبود زندگی کاری
   3. تاکید بر اخلاق حرفه ای و توانمندسازی در خصوص اصول حرفه گری براساس رسته ها و رشته های شغلی
   4. افزایش میزان سرمایه اجتماعی در بین رسته های شغلی و پرسنل
   5. بهبود جو و فرهنگ سازمانی به سمت اعتماد به نفس، مشارکت و خلاقیت و نوآوری
  10. منابع اطلاعاتی
   1. بهبود فرآیند نظام مدیریت اطلاعات و ثبت اطلاعات در سیستم HIS و ارتباط با دیگر نرم افزار های مرتبط
   2. بهبود فرآیند ثبت و بازیابی الکترونیک پرونده بیمار در بخش های مختلف توسط گروه درمانی
   3. تهیه داشبوردهای اطلاعاتی جامع جهت مدیریت یکپارچه منابع و بهبود نظام تصمیم گیری  براساس مدل BSC
   4. اعتباربخشی  و ممیزی خارجی نظام ثبت و اطلاعات مدیریت بیماری HIS، روزآمد و حسابرسی داخلی و خارجی
  11. منابع تسهیلاتی و تجهیزاتی
   1. توزیع عادلانه و متناسب تخت ها و امکانات براساس ماموریت و رسالت مرکز
   2. تهیه بسته ملزومات پزشکی (دارویی و لوازم پزشکی) برای هریک از گروه های مراقبتی مرکز و پروتکل تامین آن
   3. نظام نگهداشت تجهیزات پزشکی
   4. بهبود فضا و عملکرد انبارهای مرکز
   5. همسوسازی فضا و تسهیلات با فرآیند کاری و استقرار نظام آراستگی
   6. زمینه سازی برای تغییر آمایش خدمات مرکز
   7. مدیریت فضای سبز و استفاده از روش های نوین
   8. بهبود و توسعه فضای همراه بیمار
   9. نگهداشت و بازسازی سیستم فاضلاب و تاسیسات
   10. بکارگیری انرژی پاک در راستای به کارگیری اصول مدیریت سبز
  12. منابع مالی
   1. استقرار بسته مراقبت های روانی
   2.  تدوین و اجرای پروتکل مراقبت های VIP براساس بیمه های تکمیلی در گروه مراقبت های تعریف شده در ماموریت
   3. بهبود فرآیند نظام پرداخت مبتی بر عملکرد
   4. بررسی نحوه تامین منابع مالی به روش های نوین در چارچوب PPP به ویژه در بخش طب هسته ای و رادیوتراپی
   5. انجام حسابرسی مستقل مالی و تدوین گزارشات مالی و تحلیل صورت های مالی در راستای مدیریت هزینه و افزایش بهره وری
   6. ارتقای جایگاه حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
   7. جذب منابع و ایجاد پایداری منابع مالی به ویژه ساماندهی منابع خیرین

 

 1. سیاست های اجرایی مرتبط با مراقبت و خدمات حرفه ای
  1. بهبود فرآیند نحوه ارجاع بیماران در سطوح مختلف نظام ارجاع و نحوه پیگیری آنها(Flow up) با استفاده از فناوری های نوین (Telemedicine)  با تاکید بر مادارن پرخطر، نوزادان، مشاوره های فوق تخصصی داخلی مانند نفرولوژی، عفونی، ریه، قلب، پیوند
  2. تهیه گایدلاین نحوه مشارکت بیمار در فرآیند تصمیم گیری و مراقبت ها
  3. فعال سازی درمانگاه و خدمات سرپایی براساس خدمات تخصصی و فوق تخصصی
  4. تهیه گایدلاین های تشخیصی گروه مراقبت های تعریف شده در ارتباط با ماموریت مرکز و بومی سازی آنها در شرایط مختلف اجتماعی-اقتصادی
  5. افزایش کیفیت عملکرد آزمایشگاه و واحدهای تشخیصی و تصویر برداری
  6. تهیه گایدلاین های درمانی گروه مراقبت های تعریف شده در ارتباط با ماموریت و بومی سازی آنها در شرایط مختلف اجتماعی-اقتصادی
  7. ارتقای کیفیت مراقبت های درمانی  با استفاده از تکنیک نوین مدیریتی همچون شش سیگما (اوژانس، بخش های بالینی، ویژه و اعمال جراحی)
  8. بهبود عملکرد پزشکان به ویژه پزشکان مقیم
  9. بهبود عملکرد پرستاری به ویژه از طریق توانمند سازی و مهارت دهی بالینی با تاکید بر توانایی های مدیریتی
  10. استقرار بسته مراقبت های بازتوانی در کلیه بخش ها و مراقبت های مرتبط به ویژه در دوران تکامل کودکی
  11. ارایه خدمات در منزل و پیگری مراقبت بیماران در محیط خانه

 

 1. سیاست های اجرایی آموزش و پژوهش
  1. استقرار نظام نامه آموزشی پاسخگو و رسالت محور مرکز اموزشی درمانی افضلی پور با تاکید بر حقوق و تکالیف متقابل
  2. گسترش فرهنگ رعایت اصول حرفه ای گری در دوره های تربیتی
  3. تدوین دوره جامعه پذیری دانش آموختگان  براساس مراقبت های تعریف شده در رسالت مرکز افضلی پور
  4. یکپارچه سازی علم و عمل و همسوسازی فعالیت های پژوهشی در راستای مداخلات و مراقبت های سلامتی در گروه های مختلف درمانی در راستای نظام آموزشی پاسخگو و رسالت محور
  5. توانمندسازی کادر اجرایی برای انجام مداخلات تجربی و کاربردی و Action Research جهت ارتقای عملکرد
  6. همکاری با مراکز تحقیقاتی پشتیبان و انعقاد تفاهم نامه جهت انجام طرح های مشترک  گسترش شبکه تحقیقاتی سیستم محور
  7. گسترش نظام های ثبت و مراقبت: رفتارهای پرخطر نما، کیست هیداتیک و  سایر زمینه های تعریف شده در ماموریت
  8. طراحی بسته کامل خدمات با استفاده از تجربیات DCP3 در زمینه اقدامات تعریف شده در ماموریت
  9. داده کاوی اطلاعات مربوط به مراقبت های تعریف شده در ماموریت از جنبه های مختلف مدیریت بیماری (مراقبت درمانی و پرستاری، انفورماتیک پزشکی، مدیریتی، اقتصادی، اپیدمویولوژی) در زمینه اقدامات تعریف شده در ماموریت

 

 1. سیاست های اجرایی در ارتباط با گیرنده خدمات
  1. برندسازی و ارتقای وجه عمومی مرکز و افزایش هویت سازمانی
  2. ارتقای عملکرد مددکاری اجتماعی به واحد خدمات اجتماعی سلامت
  3. اتصال بیمارستان در شبکه ارجاعات بهداشتی و مراکز جامع سلامت و پایگاه بهداشتی
  4. تاکید بر اصلاح سبک زندگی و ارتقای سلامت و خود مراقبتی مراجعین
  5. تهیه بسته مراقبت های معنوی و کدهای تعریف شده رفتاری به ویژه در بخش مسمومیت ها، انکولوژی و پیوندها
  6. تهیه بسته مراقبت های تسکینی با استفاده از رویکرد ارتقای سلامت، طب مکمل در سطح پیشگیری
  7. حفظ ایمنی بیمار و ارتقای کیفیت خدمات
  8. رعایت حقوق بیمار با تاکید بر اصول حرفه ای گری و کد های اخلاق  تعریف شده رفتاری به ویژه در بخش