۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۰ آذر  

 

مسئولین آزمایشگاه بالینی:

 

 
دکتر مهدیه لشکری زاده   سرپرست و پزشک آزمایشگاه 
مریم فولادپور سوپروایزر آزمایشگاه
دکتر حسین نیکپور  پزشک آزمایشگاه
دکتر مریم ایرانپور پزشک آزمایشگاه