۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن

شرح وظایف بهداشت محیط

 

1- شناخت، دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان

2- مطالعه، تحقیق و پژوهش در زمینه بهداشت محیط بیمارستان

3- انتخاب و پیشنهاد روش های جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقا کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

4- اجرا، پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آئین نامه هاف ضوابط، استانداردها، بخش نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده در حیطه وظایف و تایید کارشناسی قراردادهای مرتبط

5- تشکیل و شرکت در همایش ها، کارگاه ها، جلسات و کمیته های علمی، تخصصی، اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونت های بیمارستانی و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف

6- انجام بازدید و نظارت بهداشتی مستمر و روزانه برابر مقررات و بر حسب ضرورت از کلیه قسمت های بیمارستان

7- نظارت و کنترل بر امر تفکیک، جمع آوری، حمل و دفع مواد زائد جامد

8- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های کنترل منابع آلوده کننده هوا و سروصدا در داخل و اطراف بیمارستان با همکاری واحدهای ذیربط

9- نظارت و پیگیری برنامه های مستمر و شستشوی قسمت های مختلف بیمارستان و گندزدایی برابر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی

10- نظارت و کنترل بهداشتی آب و سیستم تخلیه فاضلاب

11- نظارت و کنترل بر سیستم گرمایش، سرمایش، تهویه و اطفا حریق بیمارستان

12- پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمت های ذیربط

13- برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان

14- نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان و حیوانات مزاحم با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست محیطی

15- نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان (اخذ کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونده بهداشتی افراد) در قسمت های آشپزخانه، آبدارخانه، رختشویخانه، مهدکودک و ...

16- نظارت بر امور بهداشت محیط مراکز کار با اشعه و کنترل سلامت کارکنان پرتو پزشکی با توجه به ضوابط و مقررات

17- تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به مسئولین ذیربط بیمارستان و پیگیری در جهت رفع نواقص

18- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت در زمینه بهداشت محیط بیمارستان برای کارکنان، بیماران، مراجعین و کارآموزان

19- نظارت و پیگیری مسائل بهداشت محیط محدوده اطراف بیمارستان با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه

20- جمع آوری، تنظیم، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمارهای مورد نیاز بهداشت محیط قسمت های مختلف بیمارستان

21- مستندسازی فعالیت ها و تنظیم گزارش و ارسال به مسئولین ذیربط

22- پیگیری جهت اجرای کلیه سنجه های بهداشت محیط، مدیریت پسماند و لنژری

23- انجام سایر امور مرتبط محوله از طریق مسئولین ذیربط