۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان  

 

معرفی پزشکان:

 

  • دفترگروه رادیولوژی دانشکده پزشکی در این بخش مستقر می باشد که متشکل از چهار نفرپزشک متخصص هیئت علمی و چهار نفرپزشک غیر هیئت علمی می باشد.
  • آقای دکتر احمد انحصاری مدیرگروه رادیولوژی و نیز رئیس بخش تصویربرداری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور می باشند.
  • آقای فرزاد خالصی  آزادی کارشناس مسئول واحد تصویربرداری مرکز می باشند.
  • سرکارخانم برازوان کارشناس آموزشی گروه و سرکارخانم نجمه ترک زاده منشی گروه رادیولوژی می باشند.
  • پرسنل بخش تصویربرداری شامل 30 نفر کارشناس رادیولوژی و هفت نفر پرسنل اداری می باشد.