۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان  

 

 

 
 دکتر نیکپور
سمت: مسئول فنی پاتولوژی
مدرک تحصیلی: متخصص پاتولوژی 

 

 

 

 

 

 

 
سمیه اسدی
سمت: سوپروایزر
مدرک تحصیلی:

کارشناس آزمایشگاه