۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

 

 

 
 دکتر نیکپور
سمت: مسئول فنی پاتولوژی
مدرک تحصیلی: متخصص پاتولوژی 

 

 

 

 

 

 

 
سمیه اسدی
سمت: سوپروایزر
مدرک تحصیلی:

کارشناس آزمایشگاه