۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن

شرح وظایف ناظر آشپزخانه

1-نظارت بر انجام تعهدات قانونی شرکت

2- نظارت مستمر بر تهیه اماده سازی طبخ نگهداری انتقال وتوزیع مواد غذایی در بیمارستان نظارت بر خرابی ها و پیگیری موارد

3-نظارت بر تعویض به موقع وسایل پخت وظروف مستهلک وغیر بهداشتی

4-نظارت بر نظافت روزانه اشپزخانه ولوازم مورد نیاز ونگهداری غذا

5-گزارش از فعالیت ها ومشکلات جهت سرپرست مربوطه

6-محاسبه امار نهایی غذای توزیع شده در پایان روز

7-انجام امور مرتبط با سیستم رزو غذا (رزرو ویژه)

8-اعلام امار پخت روز بعد به شرکت با امضا بدون خط خوردگی و جمع عدد دیگری با آمار اصلی

9- توزین غذا و حضور در مراحل بسته بندی و آماده سازی غذا جهت توزیع

10- تحویل مواد اولیه از نظر مرغوبیت و مطابقت با مفاد قرارداد (گوشت برنج .....)

11-انجام سایر اموری که در حدود وظایف ومسئولیتهای تعیین شده ازجانب مافوق انجام می گردد.