۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

 

 

 

مسئول واحد ایمنی و مدیریت خطر اقای دکتر دهقانی
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار خانم پورملاجمال