۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن

 

شرح وظایف

  1. پیگیری اجرای سنجه های مرتبط با مدیریت خطا و حوادث
  2. تنظیم چارتHICS
  3. تنظیم شرح وظایف اعضاء و...
  4. پیگیری انبار بحران بیمارستان و کنترل موجود و تاریخ انقضاء اقلام آن
  5. انجام بازدید های دوره ای