۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت   

 

 

شرح وظایف محورهای کاری واحد بهبود کیفیت

 

محور کاری دفتر بهبود کیفیت:

 1. تدوین برنامه استراتژیک، عملیاتی، بهبود و اقدامات اصلاحی
 2. بررسی و پایش فصلی برنامه  ها وطرح موارد نیاز به اقدام اصلاحی در کمیته پایش و سنجش
 3. تحلیل شاخص های برنامه های عملیاتی جهت تعیین دستیابی به اهداف مذکور
 4. پایش شاخص های مختلف زیرساختی، فرآیندی و پیامدی
 5. تدوین و بازنگری  فرآیند های بیمارستان و پایش آنها بصورت مستمر و پیگیری جهت رفع موارد عدم انطباق و بهبود آنها
 6. انجام بازدیدهای دوره ای
 7. نظارت بر اجرای تمامی سنجه های اعتباربخشی
 8. راهنمایی و مشاوره به بخش ها و واحد های مختلف
 9. پیگیری و تنظیم مستندات مربوط به اجرای سنجه ها
 10.  بازنگری خط مشی ها ،دستورالعمل ها و روش های اجرایی
 11. کمک به تدوین راهنماهای طبابت بالینی در گروه های پرستاری و...
 12. ممیزی اعتباربخشی درونی
 13. پیگیری  و تدوین کتابچه توجیهی پرسنل جدید الورود سایر کتابچه ها
 14. آموزش پرسنل جدیدالورود و آشناسازی آنها با واحد ها و قوانین و مقررات اداری مالی و خصوصا محورهای اعتباربخشی
 15. بررسی پیشنهادات و تشویقی های پرسنل

 

محور کاری رسیدگی به شکایات بیماران:

 1. پیگیری شکایات بصورت آنی، فوری ،اولویت اول و در دست بررسی و  RCA  بسیاری از آنها
 2. برگزاری جلسات مختلف جهت بررسی شکایات بیماران با گروه ها و بخش های مختلف
 3. تحلیل شاخص مربوطه و ارائه به کمیته پایش و سنجش بصورت فصلی
 4. تدوین برنامه های بهبود /اقدامات اصلاحی در راستای حل مشکلات بیمارستان

*لازم به ذکر است اجرای کلیه مستندات مربوط به سنجه حقوق گیرنده خدمت اعم از پیگیری جهت نصب پرده در راستای رعایت حریم خصوصی بیماران، نصب تابلوهای اطلاع رسانی منشور حقوق بیمار، شکایات و.... بر عهده این واحد است

 

واحد  برنامه ریزی کمیته های بیمارستان:

 1. تدوین آیین نامه های کمیته بیمارستان
 2. تهیه و تنظیم تقویم کمیته های بیمارستان ، فرم های مربوط به صورتجلسات  و ..
 3. پیگیری تدوین صورتجلسات و پایش کمیته ها بصورت فصلی و طرح  نتایج در کمیته اجرایی/ پایش و سنجش
 4. هماهنگی جهت برگزاری کمیته ها و پیگیری مصوبات جلسات
 5. مسئولیت کمیته های بیمارستان بر عهده این واحد است و دبیری کمیته های اجرایی، پایش و سنجش،کارانه پزشکان طب اورژانس ایمنی، مدیریت خطر حوادث و بلایا،کمیته انضباطی
 6. شرکت کارشناس ایمنی و مسئول بهبود در تمام کمیته های بیمارستانی

 

واحد پیگیری پرداخت مبتنی بر عملکرد:

 1. تهیه چک لیست های واحد هایی که در تعیین نمره های بخش ها دخیل هستند و پیگیری جهت جمع آوری
 2. نظارت بر جمع آوری مستندات مربوط به هر واحد
 3. جمع بندی نمرات و ارسال به واحد حسابداری
 4.  ارتباط با EOC و DOC

 

 

رابط هتلینگ بیمارستان با معاونت درمان و توسعه:

1. ارسال شاخص های دوره ای

2. پیگیری ریز هزینه کرد در زمینه هتلینگ بیمارستان

3. تعیین چالشهای مربوطه و تدوین برنامه های پیشنهادی جهت اولویت بندی موارد

 

* پیگیری نامه های ارسالی از واحد های بالادستی و درون و برون سازمانی