۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن

 

شرایط پذیرش :

 

* به همراه داشتن معرفی نامه از بخش بستری کننده بیمار

* به همراه داشتن کارت شناسایی

* پرداخت هزینه ناچیز

 

تلفن تماس: 33257652