۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن

شرح وظایف واحد حقوقی

 

اقامه دعوی و تنظیم لوایح علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و پاسخگویی به دعاوی، شکایات و اقدامات حقوقی و قضایی

انعکاس نظرات مشورتی به واحدهای مختلف در زمینه مسائل حقوقی

ایجاد آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه بندی اطلاعات

اجرای وظایف محوله از سوی مدیر و ارائه گزارش به ایشان

اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت پاسخ به ابهامات و شبهات حقوقی