۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

 

ردیف

نام کمیته

رئیس کمیته

دبیر کمیته- سمت

 

توالی کمیته

1

کمیته اجرائی

رئیس مرکز

خانم سمانه کمساری ( کارشناس امور اجرایی)

ماهیانه

2

کمیته پایش و سنجش کیفیت در بیمارستان

رئیس مرکز

خانم مرضیه خدایی (مسئول بهبودکیفیت)

دوماه یک بار

3

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

رئیس امور اداری/مدیر مرکز

خانم آذرمددی ماهانی (مسئول مدارک پزشکی)

ماهیانه

4

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

معاون آموزشی

خانم نصرت عوض نژاد(سوپروایزر بالینی)

ماهیانه

5

کمیته کنترل عفونت

معاون درمان

خانم عطیه شکریان (کارشناس کنترل عفونت)

ماهیانه

6

کمیته بهداشت محیط

مدیر مرکز

خانم میترا مظفری( مسئول بهداشت محیط)

 

ماهیانه

7

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

مدیر مرکز

خانم میترا مظفری (مسئول بهداشت محیط)

 

ماهیانه

8

کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بلایا

مدیر مرکز

خانم اشرف پورملاجمال (کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار)

 

ماهیانه

9

کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن

معاون درمان

خانم مهدیه مقدسی  (سرپرستار زنان )

ماهیانه

10

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

معاون درمان

خانم مهدیه  مقدسی (سرپرستار زنان)

 

ماهیانه

11

کمیته اورژانس/ تعیین تکلیف بیماران (مدیریت تخت) / تریاژ

معاون درمان

خانم مریم شافعی (سرپرستار اورژانس)

ماهیانه

12

کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی

مدیر دارویی

خانم حاج جعفری (ناظر داروئی داروخانه)

 

هفتگی

13

کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی (درآمد و امور بیمه)

معاون درمان

خانم سازور (مسئول درآمد)

دو ماه یکبار

14

کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج/پریناتال/احیای نوزادان/کودکان 1تا 59 ماهه/ مادران

معاون درمان/معاون آموزشی

خانم مرمرمیرحسینی (سوپروایزر درگردش)

ماهیانه /ماهیانه /دوماه یک بار/3ماه یک بار/ماهیانه

15

کمیته طب انتقال خون

معاون درمان

آقای نورمندی (سرپرست بانک خون)

 

ماهیانه

16

کمیته تحول اداری و پیشنهادات

رئیس/مدیر مرکز

خانم محمدجواد جامی (رئیس کارگزینی)

 

2بار در ماه

17

کمیته تغذیه و رژیم درمانی

رئیس مرکز

خانم سحر پوراصغری (مسئول  تغذیه)

 

ماهیانه

18

کمیته امور مالی

مدیر مالی

آقای غلامشاه زاده (مسئول کارپردازی)

 

دو هفته یک بار

19

کمیته تاسیسات

رئیس/مدیر مرکز

آقای محمد کمالی (کارشناس تاسیسات)

 

دو هفته یک بار

20

کمیته میز خدمت و تکریم ارباب رجوع

رئیس امور اداری

خانم خاکستانی (مسئول میز خدمت)

 

ماهیانه

21

کمیته امور فرهنگی

رئیس/مدیر مرکز

حاج آقا جهادی (مسئول امور فرهنگی)

 

ماهیانه

22

کمیته کارانه طب اورژانس

مدیرگروه طب اورژانس

خانم خدایی (مسئول بهبود کیفیت)

ماهیانه

23

کمیته تحول سلامت

رئیس/مدیر مرکز

خانم اشرف پورملاجمال(کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار)

 

دو هفته یک بار

24

کمیته صیانت، حجاب و عفاف

رئیس/مدیر مرکز

آقای مومنی (رئیس امور اداری)

 

ماهیانه

 

 

*نکته: در صورت عدم حضور رئیس/مدیر مرکز در هر یک از کمیته های بیمارستانی رئیس کمیته به عنوان جانشین تام الاختیار با قید اختیارات لازم معرفی می گردد.

 

 

    اعضای کمیته اخلاق حرفه ای و بالینی 

 

    اعضای کمیته دارو