۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

 

 

 

رابط گروه پوست

دکتر رضوان امیری

متخصص پوست

رابط گروه کودکان 

دکتر بهاره بهمن بیجاری

فوق تحصص نوزادان

رابط گروه رادیوآنکولوژی

دکتر محمدحسن لاری زاده

متخصص رادیوتراپی آنکولوژِی