۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

                                   

 

دکتر مریم کوهستانی پاریزی

مسئول واحد توسعه مطالعات و آموزش پزشکی

متخصص جراحی عمومی

 

 

 

 
 

افسانه امامی پور 

کارشناس واحد توسعه مطالعات و آموزش پزشکی

کارشناس آموزش