۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد   

شرح وظایف واحد تدارکات

1- کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقام مافوق و اجرای آنها در چارچوب قوانین و مقررات جاری.

2- نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد و تقسیم کار بین کارپردازان تحت سرپرستی و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی نظارت بر عملکرد آنها مطابق مقررات.

3- دریافت درخواست های خرید که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد و تهیه اجناس مورد تقاضا.

4- پیش بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی.

5- استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مسئولین مافوق.

6- بررسی و رسیدگی به اسناد خرید از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه و امضاء آنها.

7- امضاء پیش نویس ها و مکاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستی.

8- بررسی اطلاعات جمع آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگی ها.

9- شرکت در جلسات اداری و کمیسیون های مختلف مربوط به کارپردازی و ارائه نظرات مفید جهت انجام بهینه امور کارپردازی.

10- تشریک مساعی و تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق در انجام وظایف محوله.

11- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق مطابق مقررات.