۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۷ فروردين   

 

 

 

 مسئول انتظامات:

آقای جواد رضایی

تلفن:

31328364

 

 

 

 

شرح وظایف نگهبانان حفاظت فیزیکی

 

1- شایسته است نگهبان به زینت اخلاق اسلامی آراسته باشد.

2- حضور به موقع در نوبت نگهبانی و استفاده از لباس مصوب در زمان انجام وظیفه.

3- رعیات سلسله مراتب اداری و اطاعت پذیری از مافوق و اجرای ماموریت های محوله

4- محدوده و منطقه نگهبانی خود را بداند و مراقبت دائمی داشته باشد و بداند از چه چیزی حفاظت می کند.

5- هر پست را مهم ترین پست دانسته و همواره برای روبرو شدن با موارد ناگهانی و حوادث آماده باشد.

6- حوزه ماموریتی و مسئولیتی خود را دقیقا کنترل نموده و موارد مشکوک را سریعا به مسئول مافوق گزارش نماید.

7- کنترل تردد وسایل نقلیه برابر دستورالعمل ابلاغی و کنترل تردد مترددین به مراکز تحت پوشش.

8- کنترل درب ها و پنجره ها، حفاظ ها، اتاق ها، راهروها، مبادی ورودی ساختمان ها، راه های نفوذ و حساس و نقاط کور در هنگام نگهبانی و اطمینان از سلامت مجموعه تحت حفاظت.

9- هوشیاری کامل و عدم غفلت از نگاه کردن به جوانب محیط.

10- رعایت حفاظت گفتار و عدم بیان مسائل کاری نزد افراد غریبه و عدم طرح مطالب ماموریتی از طریق تلفن.

11- تنظیم گزارش حوادث، وقایع و اقدامات روزمره در دفتر ثبت گزارشات.

12- نگهبانان مجاز به ترک پست، خوابیدن در زمان پست نگهبانی، اجازه عبور به اشخاص غیرمجاز، حرکت بی مورد، استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن در پست نگهبانی، پوشاندن سر و گوش به حدی که نتوانند بخوبی ببینند و بشنوند ، گوش دادن به رادیو، نگاه کردن به تلویزیون، روشن کردن آتش در شب نبوده و  کلیه اعمالی که باعث غفلت در امر نگهبانی می شود ممنوع است.