۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
 
 
 

 

نسرین عسکریان

سوپروایزر آموزشی

سابقه کار:19سال

تحصیلات:لیسانس

مرمرمیرحسینی

سوپروایزر آموزشی

سابقه کار:21

تحصیلات:فوق لیسانس

ناهید حاجی محمدی

سوپروایزر آموزشی سلامت

سابقه کار : 18 سال

تحصیلات : فوق لیسانس پرستاری داخلی جراحی