۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

آدرس: کرمان - بیمارستان افضلی پور - طبقه اول - سمت راست- دفتر مدیر آموزش

کد پستی: 7616913911

نمابر دفتر معاونت آموزشی : 33257477

پست الکترونیکی : education_deputy.ah@kmu.ac.ir