۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

کتابخانه  

سالن ها و کلاس ها 

 

پمفلت :

 

جهت مشاهده پمفلت معرفی بیمارستان کلیک کنید .  

جهت مشاهده پمفلت استانداردهای ملی پوشش کلیک کنید .   

جهت مشاهده پمفلت منشور حقوق بیمار کلیک کنید .

جهت مشاهده پمفلت کنترل عفونت کلیک کنید .

 

 

کتابچه راهنمای فراگیران

 

فرم ها