۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۷ خرداد   
 

عناوین دستورالعمل ها

عناوین خط مشی ها

آئین نامه ها

 

دستورالعمل امکان دسترسی سطوحمختلف فراگیران به فایل های آسیبشناسی  
دستورالعمل نحوه دسترسی فراگیران بهآرشیو فایل های تصویر برداری 
دستورالعمل نحوه نظارت بر فعالیتفراگیران
دستورالعمل نحوه ارتباط متقابل آموزشیو درمانی فراگیران با پزشک مقیم غیر هیاتعلمی

- خط مشی محدوده فعالیت، شرح وظایف کلی و نحوه نظارت بر عملکرد کارآموزان ( دانشجویان پزشکی در بیمارستان) 
- خط مشی محدوده فعالیت، شرح وظایف کلی و نحوه نظارت بر عملکرد کارورزان  پزشکی در بیمارستان 
- خط مشی محدوده فعالیت، شرح وظایف کلی و نحوه نظارت بر عملکرد دستیاران در بیمارستان 
- خط مشی محدوده فعالیت،شرح وظایف کلی و نحوه نظارت بر عملکرد دانشجویان غیرپزشکی دربیمارستان 
- خط مشی تشکیل جلسات، شرح وظایف  و مسئولیت های تیم مدیریت آموزش 
- خط مشی در روزهایی که پزشک معالج حضور ندارد پزشک جانشین بیماران را ویزیت می نماید. 
- خط مشی همه مشاوره ها و اجرای آنها، درمان ها و مراقبت های بیماران با اطلاع و هماهنگی پزشک معالج صورت می گیرد 
- خط مشی سنجش عملکرد سیستم آموزشی و کنترل وضعیت آموزشی، پژوهشی و درمانی اعضاء هیئت علمی 
- خط مشی نحوه پایش میزان و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضا هیئت علمی 
- خط مشی توانمندسازی اعضا هیئت علمی 
- خط مشی چگونگی پاسخگویی دستیاران به رئیس بیمارستان و معاون آموزشی در ارتباط با اقدامات درمانی 
- خط مشی حضور پزشک معالج بر بالین بیمار در بخش های سرپایی و بستری 
- خط مشی فراهم کردن امکان مشاوره با پزشک دوم ( از داخل یا خارج بیمارستان ) درصورت تمایل بیمار   
- خط مشی رعایت اخلاق حرفه ای و پزشکی توسط فراگیران 
- خط مشی نحوه نظارت مشترک معاون آموزشی و رئیس بخش اورژانس بر فرایندهای اورژانس و نقش فراگیران  
- خط مشی اولویت بندی مراقبت از بیماران ارجاعی  
- خط مشی آموزش به بیمار توسط فراگیران

 

الزامات بیمه ای جهت   فراگیران  
  

 منشور حقوق پزشکان

 

 منشور حقوق کارکنان
 
 منشور حقوق بیمار

 

 راهنمای رفتار حرفه ای پزشک

 

 کتابچه راهنمای فراگیران

 استانداردهای ملی پوشش