۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن   

تعریف: 

اين شغل در برگيرنده پست هاي سازماني است كه متصديان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مربوط در زمينه هاي حراست از پرسنل، تأسيسات و اسناد بر حسب پست مورد تصدي مي باشند. 
 
 
نمونه وظایف ومسئولیت ها: 
- استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل، و مدارك محرمانه
- برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و هدايت كليه فعاليت ها و اقدامات حراستي
- مراقبت و نظارت بر كليه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارايه آزمون هاي لازم به كاركنان سازمان متبوع براي مقابله با حوادث غيرمترقبه و همچنين حسن اجراي خط مشي ها و هدف هاي تعيين شده.
- تهيه و ابلاغ بخشنامه ها، آيين نامه ها، مقررات و توصيه هاي حراستي و دستورالعمل هاي حفاظتي لازم و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارايه پيشنهادات اصلاحي در جهت رفع نقايص و بهبود روش هاي حراستي
- برنامه ريزي و تأمين موجبات لازم در زمينه امور حفاظتي اسناد طبقه بندي شده و انجام بررسي هاي مستمر به منظور حصول اطمينان از رعايت اصول حراستي در امور مكاتباتي و مخابراتي و ارايه گزارش لازم
- انجام كليه امور محرمانه مربوط به تلكس، دورنگار، بي سيم، و با سيم دستگاه متبوع
- تهيه و كشف رمز، دريافت، ثبت و صدور و نگهداري و ارسال و مراسلات كليه پيام هاي تلكس، فاكس و تلفنگرام هاي رمز و اقدام به تهيه مفاتيح رمز و نظارت بر تغيير و تعويض به موقع و ارايه توصيه هاي لازم به منظور پيشگيري از كشف آنها - تنظيم ماشين رمز و تغيير سيستم داخلي آن در مواقع ضروري
- دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و حراست از آنها براساس مقررات مربوط
- كنترل و نظارت و بررسي وضع حراستي دستگاه متبوع و تهيه گزارش مورد لزوم