۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

 

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

---

مژگان سنجری

---

غلامرضا یوسف زاده

---

FNA

---

محمد حسین گذشتی

---

آبنوس مختاری(بزرگسالان)

مینا سپهران(غدد اطفال)

غدد

---

محمدرضا لشکری

مهران ابراهیمی

محمد شفیعی

---

مصطفی وهبی

مهران ابراهیمی

مریم کوهستانی

مهران ابراهیمی

مهران ابراهیمی-

محمدشفیعی

(کمیسیون پیوند)

جراحی

---

سیمین شمس میمندی(بزرگسالان)

سعیده فرج زاده(اطفال)

---

بهزاد ایرانمنش

(بزرگسالان)

مریم خلیلی(اطفال)

---

بهزاد ایرانمنش

---

سامان محمدی(بزرگسالان)-

سعیده فرج زاده(اطفال)

---

سامان محمدی(بزرگسالان)

-مریم خلیلی(اطفال)

پوست

---

زهرا فرهمندی

---

زهرا فرهمندی

---

---

---

---

--

زهرا فرهمندی

خون و آنکولوژی اطفال

---

پریسا دیوسالار

---

---

---

علی مهدیزاده

---

---

---

پریسا دیو سالار

روانپزشک

---

علی کارگر

---

علی کارگر

---

علی کارگر

---

علی کارگر

---

علی کارگر

طب فیزیکی

---

---

---

عباسلو(اطفال)

امید اسلامی

---

---

---

---

امید اسلامی

گوارش

---

محمدحسین توحیدی

---

---

---

---

---

رضا یزدانی

محمد شفیع پور

(هرپزشک یک هفته درمیان)

---

---

ریه

---

---

---

---

زهرا جمالی

بهاره بهمن بیجاری

---

---

فاطمه سبزواری

---

نوزادان

فاطمه امیری

سمیرا صحبتی

فاطمه امیری

نفیسه فقیه

زهرا ترابی نژاد

نفیسه فقیه

زهرا ترابی

مریم دلیلی

فاطمه امیری

فاطمه امیری

غزاله منصوری

طیبه نادری

سمیرا صحبتی

نفیسه فقیه

زنان و زایمان

مائده جعفری

---

---

نسرین بازرگان-

ساره السادات ابراهیمی

---

PKU

مائده جعفری

نسرین بازرگان

ساره السادات ابراهیمی

---

مینا سپهران

(عفونی اطفال)

اطفال

سهیلا ترابیان

---

---

---

فرح پورامیری

----

---

---

فرهاد صراف زاده

(عفونی)

----

داخلی