۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

 

دوره های برگزار شده ویژه فراگیران سال1397:

 

 کارگاه اخلاق حرفه ای  

کارگاه CPR  

کارگاه PICU 

کارگاه پزشکی قانونی 

کارگاه اخذ رضایت آگاهانه در پژوهش 

کارگاه روش تحقیق  

کارگاه هموویژیلانس 

دوره توجیهی ویژه کارورزان  

دوره توجیهی ویژه دستیاران 

دوره توجیهی ویژه فراگیران غیر پزشکی