۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

 

دوره های آموزشی برگزار شده ویژه اعضا هیات علمی سال1397:

  

کارگاه هموویژیلانس 

کارگاه روش تحقیق 

کارگاه CPR

کارگاه هم اندیشی اساتید 

کارگاه پزشکی قانونی