۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

 

 

                                               

   

دکتر رضوان امیری                    دکتر بهاره بهمن بیجاری                 دکتر محمدحسن لاری زاده

  رابط گروه پوست                         رابط گروه کودکان                      رابط گروه رادیوآنکولوژی

   متخصص پوست                      فوق تحصص نوزادان                  متخصص رادیوتراپی آنکولوژِی