۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير

 

 

                                               

   

دکتر رضوان امیری                    دکتر بهاره بهمن بیجاری                 دکتر محمدحسن لاری زاده

  رابط گروه پوست                         رابط گروه کودکان                      رابط گروه رادیوآنکولوژی

   متخصص پوست                      فوق تحصص نوزادان                  متخصص رادیوتراپی آنکولوژِی