۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

اعضاء ثابت تیم مدیریت آموزش        

بیمارستان افضلی پور              

   

 

نام و سمت

 نام و سمت

دکتر لشکری زاده ( معاون آموزشی ) 

دکتر حیات بخش (ریاست بیمارستان )

دکتر دهقانی ( مدیر بیمارستان )

دکترتاج الدینی (معاون پژوهشی)

دکتر شفیعی (جراحی)

دکتر پرورش (کودکان)

دکتر محمدی (پوست)

دکتر یزدانی ( داخلی )

دکتردبیری (ازمایشگاه)

دکتر لشکری زاده (پاتولوژی )

 دکتر انحصاری (رادیولوژی)

دکتر نیک نفس (بخش نوزادان) 

خانم دکترکوهستانی (دفترتوسعه آموزش)

دکتر فرخ نیا (عفونی)

دکترصادقی (قلب)

خانم دکترمیرزایی (زنان) 

دکتر برازنده(طب اورژانس) دکتر شفاهی(ریه)

خانم هاشمی(سوپروایزر )

خانم خدایی(بهبود کیفیت)

خانم امامی(کارشناس آموزش)

خانم کریمدادی(کارشناس مسئول)