۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي   

زهرا آخوند زاده

سرپرستار بخش اطفال یک

سابقه کار:17سال

تحصیلات : فوق لیسانس پرستاری

 در مورد بخش اطفال یک

    

طاهره دهقانی

سرپرستار اورژانس اطفال

سابقه کار: 18 سال و 2ماه

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد اورژانس اطفال

مهدیه حق پرست

سرپرستار بخش پیوند کلیه

سابقه کار : 17 سال

تحصیلات : لیسانس

در مورد بخش پیوند کلیه

صدیقه پورمقرری

سرپرستار بخش CCU

سابقه کار : 22 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد بخش CCUa

مهدیه مقدسی

سرپرستار جراحی زنان

سابقه کار : 21 سال

تحصیلات : فوق لیسانس مشاوره در مامایی

در مورد بخش جراحی زنان

فریده اعظم پور افشار

سرپرستار بخش عفونی

سابقه کار : 15سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد بخش عفونی

فهیمه کریمی

سرپرستار بخش گوارش

سابقه کار : 

تحصیلات : لیسانس پرستاری 

در مورد بخش گوارش

مریم حیدری نژاد چترودی

سرپرستار ICU اطفال

سابقه کار : 8 سال

تحصیلات : فوق لیسانس پرستاری سالمندی

در مورد بخش ICU اطفال

شهلا حسین زاده

سرپرستار بخش پرناتال

سابقه کار : 11 سال

تحصیلات : لیسانس مامایی

در مورد بخش پرناتال

زهرا جعفری

سرپرستار بخش هموفیلی

سابقه کار : 25 سال و یک ماه

تحصیلات : لیسانس

مریم محسنی تکلو

سرپرستار بخش جراحی

سابقه کار : 11 سال

تحصیلات : فوق لیسانس پرستاری

در مورد بخش جراحی

کافیه بهرام نژاد 

سرپرستار بخش ICU جنرال

سابقه کار : 22 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد بخش ICU جنرال

لیلا روحی

سرپرستار بخش IVF

سابقه کار : 15 سال

تحصیلات : لیسانس مامایی

در مورد بخش IVF

انیس حسینی

سرپرستار بخش اکوکاردیوگرافی

سابقه کار : 18 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد بخش اکوکاردیوگرافی

محسن قاسمی

سرپرستار بخش ICU مسمومیت

سابقه کار : 17 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد بخش ICU مسمومیت

مریم شافعی

سرپرستار بخش طب اورژانس

سابقه کار : 13 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد بخش طب اورژانس

زهرا تهامی پور زرندی

سرپرستار بخش آنکولوژی

سابقه کار : 23 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

نکته های آموزشی 

در مورد بخش آنکولوژی

طیبه ابراهیمی

سرپرستار بخش مامائی

سابقه کار : 18 سال

تحصیلات :  

در مورد بخش مامایی

 

مهری خراسانی

سرپرستار بخش آندوسکپی و کولونوسکپی

سابقه کار : 19 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری ، فوق لیسانس روانشناسی

در مورد بخش آندوسکپی و کولونوسکپی

حکیمه خواجویی

سرپرستار داخلی جنرال

سابقه کار : 18 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد داخلی جنرال

مهدیه مکی آبادی

سرپرستار بخش غدد

سابقه کار : 17سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد بخش غدد

نجمه ایرانمنش

سرپرستار بخش برونکوسکپی

سابقه کار : 26 سال و 6 ماه

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد بخش برونکوسکپی

 

زهرا رسولی مقدم

سرپرستار بخش پوست

سابقه کار :22سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد بخش پوست

نغمه اسماعیلی

سرپرستار بخش ریه

سابقه کار : 14 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد بخش ریه

زهرا عامری

سرپرستار بخش  نوزادان  دو

سابقه کار: 19 سال

تحصیلات : فوق لیسانس

در مورد بخش NICU

شهناز قاسم آبادیان

سرپرستار اتاق عمل 

سابقه کار : 20 سال

تحصیلات : لیسانس

در مورد بخش اتاق عمل

اکبر دریجانی

سرپرستار پیوند کبد

سابقه کار : 26 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

رزومه کاری

فاطمه ایران نژاد 

سرپرستار بخش پیوند مغز استخوان

سابقه کار : 20 سال

تحصیلات : فوق لیسانس پرستاری داخلی جراحی

در مورد بخش پیوند مغز استخوان

عذرا باهوش

سرپرستار بخش اطفال دو

سابقه کار : 22 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد بخش اطفال دو

فاطمه شجاعی

سرپرستار اورژانس زنان

سابقه کار:14 سال

تحصیلات : لیسانس مامایی

درمورد اورژانس زنان

 زهرا شهابی

سرپرستار بخش روان تنی

سابقه کار:11سال

تحصیلات:لیسانس پرستاری

مرجانه ایرانی

سرپرستار بخش دیالیز

سابقه کار:11سال

تحصیلات:لیسانس پرستاری

سمیه تاج الدینی

سرپرستار بخش ICU جراحی

سابقه کار:11سال

تحصیلات:لیسانس پرستاری

در مورد بخش ICU جراحی

 

معصومه علیزاده

سرپرستار بخش واکسیناسیون

سابقه کار:

تحصیلات: