۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
پیام ریاست  

"عبادت جز خدمت خلق نیست"

اکنون که با اعتمادی که دانشگاه به اینجانب داشته است ، مسئولیت مرکز آموزشی درمانی افضلی پور را بر عهده گرفته ام ، تمام تلاش خود را در جهت بهبود کیفیت خدمات درمانی–  آموزشی در بیمارستان بکار گرفته و از خداوند منان، انتظار عنایت و کمک دارم.

بدیهی است هر چه داریم از نعمت وجود مردم است. بنابراین هدف اصلی کلیه کارکنان مرکز، رضایتمندی بیماران خواهد بود و بر این اساس، سیاست ها و راهبردهای بهبود مستمر را در مرکز، دنبال خواهیم کرد.

استفاده از تیم خبره در سیستم بالینی و اداری بیمارستان ، تلاش ما را در این جهت تسهیل کرده و مشارکت تمامی کارکنان، ضامن موفقیت در این مسیر است.علاوه بر ارتقاء رضایتمندی بیماران که هدف اصلی ماست، دستیابی به اهداف زیر نیز دنبال میگردد:

·        مدیریت مشارکتی

·        رضایتمندی پرسنل و پزشکان مرکز

·        ارتقاء امنیت شغلی با بستر سازی فرهنگ بدون سرزنش در مرکز

·        ارج نهادن و تشویق فعالیت های ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات سلامت

·        کاهش هزینه ها با رویکرد حفظ کیفیت ارائه خدمات سلامت

·        افزایش درآمدها با رویکرد حفظ کیفیت ارائه خدمات سلامت

امید که لطف خداوند در این مسیر شامل ما شود.

دکتر محمد مهدی حیاتبخش

رئیس مرکز آموزشی درمانی افضلی پور