۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

مسیر تعالی طی شده

 

1383- راه اندازی بخش پیوند کلیه

1384- استمرار حرکت در مسیر تعالی با فعالسازی واحد تحقیق و توسعه R&D 

-1384 راه اندازی بخشIVF

-1384راه اندازی سیستم  HIS

-1384راه اندازی مرکز تحقیقات بالینی

1385- اجرای الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO-9001

-1386  اخذ گواهینامه ایزو  9001 : 200

-1386  تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی

-1388 اولین خود ارزیابی  EFQM

-1388 راه اندازی بخش پیوند مغز استخوان و پیوند کبد

1389- اجرای معیارهای حاکمیت بالینی  MIS

-1390 احداث ساختمان مربوط به امحاء پسماند

1391- آمادگی برای ارزشیابی سالانه وزارت بهداشت براساس استانداردهای نسل اول اعتبار بخشی

-1393 راه اندازی اتوماسیون اداری

1393- وصل شدن فاضلاب بیمارستان به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری

-1394راه اندازی بخش  NICU2

-1395 راه اندازی سیستم آموزشی آنلاین دیابت جهت کودکان دیابتی نوع یک )بعنوان اولین شهر در ایران (

1396 -راه اندازی دو ساختمان طب اورژانس و اورژانس زنان

1396- صنعتی شدن آشپزخانه و ارتقاء ساختمان آشپزخانه