۱۳۹۹ جمعه ۱۳ تير

دکتر محمد رضا لشکری زاده

ميزان تحصيلات : فوق  تخصص                                                                                                                           

رشته تحصيلي:      جراحی قفسه سینه

مسئولیت های حرفه ای : معاون پژوهشی گروه-رئیس بخش جراحی و ICU بیمارستان افضلی پور

پست الکترونیکی :lashkarizadeh@kmu.ac.ir