۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

 

                                          برنامه حضور پزشکان در کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور :

 

 

                                                             

                                برنامه صبح کلینیک درمانگاه بیمارستان                                           برنامه عصر کلینیک درمانگاه بیمارستان